ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง สรุปผลการประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า (ตลาดไนท์)

14 มิ.ย. 67

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง สรุปผลการประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า (ตลาดไนท์)