ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

19 เม.ย. 64