ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 20169 (COVID-19)

19 มี.ค. 63