ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

05 ก.พ. 67