ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มี.ค. 62