ประกวดราคาซื้อขยายเขตเสียงไร้สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ก.ค. 63