ประกวดราคาซื้อขยายเขตระบบเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งภายในเขตเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มิ.ย. 62