ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย โดยเทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เทศบาลเมืองสีคิ้ว

10 มิ.ย. 62