ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-digging)

17 มี.ค. 66

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-digging)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :