ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเมืองสีคิ้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ม.ค. 66

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเมืองสีคิ้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)