ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์  สวนสาธารณะร่วมใจ  (ป่าช้าไทย) หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ส.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์  สวนสาธารณะร่วมใจ  (ป่าช้าไทย) หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)