ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  ถนนเทศบาล 4  เชื่อม เทศบาล 1 (หน้าวัดบ้านโนนกุ่ม – หน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 , 3 และ 9ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)

21 ม.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  ถนนเทศบาล 4  เชื่อม เทศบาล 1 (หน้าวัดบ้านโนนกุ่ม – หน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 , 3 และ 9  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)