ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อถนน-ซอย ภายในเขตเทศบาล ด้วยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 เม.ย. 63