บัญชีราคาประเมินที่ดิน  และบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  จากกรมธนารักษ์  เพื่อใช้ประกอบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ. 2566

09 ก.พ. 66

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  บัญชีราคาประเมินที่ดิน  และบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  จากกรมธนารักษ์  เพื่อใช้ประกอบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ. 2566