นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน  การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

30 ธ.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน  การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ