ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 16 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

13 มิ.ย. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 16 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา