ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

11 มิ.ย. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา