ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนเลียบลำเหมืองฯ หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรชสีมา

09 ม.ค. 67