ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาพนะแลนขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ฯ

14 ก.ค. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาพนะแลนขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน  2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :