ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสีคิ้ว

17 มี.ค. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-digging)/ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเมืองสีคิ้ว