ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

15 มี.ค. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :