ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเมืองสีคิ้ว

24 ม.ค. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเมืองสีคิ้ว  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสีคิ้ว