ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนเทศบาล  14 หมู่ที่ 6,7ฯ

14 ม.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ถนนเทศบาล  14 หมู่ที่ 6,7  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังวหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :