ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะ  บึงสีคิ้ว (ด้านทิศเหนือสนามฟุตบอล) 

11 พ.ย. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะ  บึงสีคิ้ว (ด้านทิศเหนือสนามฟุตบอล)

หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา