ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการคัดแยกและกำจัดขยะมูงฝอย  โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เทศบาลเมืองสีคิ้ว

14 ก.ย. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการจ้างเหมาบริการคัดแยกและกำจัดขยะมูงฝอย  โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เทศบาลเมืองสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :