ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว)

29 ก.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว

หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/ต่อเติมอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น  กว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือพื้นที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร