ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและระบบแสงสว่าง ถนนชุมค้าช่วงสะพาน 2 ถึงสะพาน 1ฯ

20 ก.ค. 64