ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ  ปรับปรุงท่าน้ำด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ (เวทีกลางแจ้ง) หมู่ที่  4ฯ

08 ก.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ  ปรับปรุงท่าน้ำด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ (เวทีกลางแจ้ง) หมู่ที่  4 ตำบลสีคิ้ว อำภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :