ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง(โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

21 พ.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริเวณโดยรอบ หมู่ที่ 16  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา