ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

18 ม.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการ : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา