ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 1ตัน)

14 ม.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  ซีซี  หรือกำลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  110 กิโลวัตต์  พร้อมติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร)