ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 หมู่ที่ 3)

06 ต.ค. 63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 หมู่ที่ 3)