ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเป็นระบบดิจิตอลบริเวณสี่แยก อบต.)

09 ก.ย. 63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ก่อสร้าง

โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเป็นระบบดิจิตอลบริเวณสี่แยก อบต.)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :