ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย โดยเทคโนโลยีการบำบัดขยะเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ฯ

10 มิ.ย. 62