ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกีฬา บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้วฯ

10 มิ.ย. 62