ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษา และสื่อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว

10 มิ.ย. 62