ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย

18 เม.ย. 62