ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวีดนครราชสีมา

21 มี.ค. 62