ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางกลางงานก่อสร้าง

24 ม.ค. 62