ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซ์้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

06 ก.พ. 62