ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

28 ก.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :