ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้างฯ โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  ถนนเทศบาล 4  เชื่อม เทศบาล 1 (หน้าวัดบ้านโนนกุ่ม – หน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 , 3 และ 9ฯ

21 ม.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  ถนนเทศบาล 4  เชื่อม เทศบาล 1 (หน้าวัดบ้านโนนกุ่ม – หน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 , 3 และ 9  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา