ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสวนสาธรณะ บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

30 เม.ย. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสวนสาธรณะ บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา