ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

26 เม.ย. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา