ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้างฯ โครงการ  ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 1/1 (เทพประทาน) หมู่ที่ 2 ฯ

21 ม.ค. 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 1/1 (เทพประทาน) หมู่ที่ 2  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :