ประชาสัมพันธ์สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

23 ก.พ. 65