งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม

31 ต.ค. 61