คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

08 ก.พ. 65
👉วันที่ 8 ก.พ. 65 เวลา 10.25 น.
👉คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ณ ห้องประชุมสีคิ้ว 1