ขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขหรือแมว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ดำเนินการแจ้งจดทะเบียนสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2565 และเป็นข้อมูลในการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน

01 มี.ค. 66
📢ข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานสัตวแพทย์) เทศบาลเมืองสีคิ้ว📢
🐕🐈เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขหรือแมว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ดำเนินการแจ้งจดทะเบียนสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2565 และเป็นข้อมูลในการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน🦮🐈‍⬛