กิจกรรม 5 ส.

17 ก.ค. 63

วันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ด้วยกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี